Minulý týden byla plně schválena dlouho očekávaná novinka od roku 2021 paušální daň pro OSVČ, která v jednom odvodu státu zahrnuje platbu daně z příjmu, odvod sociálního a zdravotního pojištění.
Pro rok 2021 je paušální daň stanovena ve výši 5 740 Kč.
Jste OSVČ a uvažujete o využití této novinky? Před rozhodnutí je třeba si ujasnit několik věcí:

Podmínky pro použití paušální daně - roční příjem OSVČ je nižší než 800 000 Kč.

Výhody - 1 měsíční platba místo 3 dosavadních (daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění)
               - OSVČ s paušální daní nebude podávat daňové přiznání
Nevýhody -
nelze uplatňovat další slevy na dani z příjmů, nezdanitelné částky, odpisy
                       majetku, slevy na manžela/-lku, slevy na EET, dary, úroky z hypoték, apod.
                     -
většinou nevýhodné pro OSVČ uplatňující 80% výdaje

Důležité - pokud chcete využít pro rok 2021 paušální daň, je nezbytné se přihlásit k režimu paušální daně na finanční správě podáním formuláře „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“, a to nejpozději 10.1.2021.

Nutné je ovšem říct, že je tu stále spousta otázek, na které zatím nejsou odpovědi.

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 Zákoníku práce jsou pro rok 2020 stanoveny vyhláškou č. 358/2019 Sb., pro rok 2019 byly stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb.,

Cestovní náhrady v roce 2020 ( porovnání s rokem 2019)

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 Zákoníku práce jsou pro rok 2020 stanoveny vyhláškou č. 358/2019 Sb., pro rok 2019 byly stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb.,

Tuzemské strávné:

2020 – vyhláška č. 358/2019 Sb. 2019 – vyhláška č.333/2018 Sb.
5 až 12 hod 87 až 103* Kč 82 Kč až 97* Kč
12 až 18 hod 131 až 158 Kč 124 až 150 Kč
více než 18 hod 206 až 246 Kč 195 až 233 Kč

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 103 Kč pro rok 2020 odpovídá „daňově optimální“ stravenka 131 Kč (131,09 Kč); sazbě 97 Kč pro rok 2019 odpovídala „daňově optimální“ stravenka 123 Kč (123,46 Kč)

Doprava:

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč/km (v roce 2019 činila 1,10 Kč/km), pro osobní automobily zvýšena na 4,20 Kč/km (v roce 2019 činila 4,10 Kč/km).

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr):

2020 – vyhláška č. 358/2019 Sb. 2019 – vyhláška č.333/2018 Sb.
benzin 95 oktanů 32,00 Kč/l 33,10 Kč/l
benzin 98 oktanů 36,00 Kč/l 37,10 Kč/l
motorová nafta 31,80 Kč/l 33,60 Kč/l

Zahraniční stravné:

Podle vyhlášky č. 310/2019 Sb. od 1.1.2020 platí např. tyto celodenní sazby zahraničního stravného:

 • 45€ pro Německo, Rakousko, Francii (tato sazba pro uvedené země platila i v roce 2019 a platí i pro rok 2020)
 • 50€ pro Itálie (změna oproti roku 2019, kdy byla základní sazba 45€)
 • 35€ pro Slovensko, Slovinsko (tato sazba se oproti roku 2019 nezměnila)
 • 40€ pro Polsko (tato sazba se oproti roku 2019 nezměnila)

Zákonem č. 80/2019 Sb. se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie a naopak se z něj vypouští ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou. V zákoně o DPH dochází ke zpřesnění některých důležitých pojmů, jako je například ekonomická činnost, osoba povinná k dani či úplata s cílem vyjasnit a zpřehlednit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty. Do zákona o DPH se taktéž promítají některá nová prováděcí opatření a pravidla zaměřená na posílení neutrality daně z přidané hodnoty.

Od 1. 4. 2019 vstoupila v platnost novela zákona o DPH.

Zákonem č. 80/2019 Sb. se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie a naopak se z něj vypouští ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou. V zákoně o DPH dochází ke zpřesnění některých důležitých pojmů, jako je například ekonomická činnost, osoba povinná k dani či úplata s cílem vyjasnit a zpřehlednit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty. Do zákona o DPH se taktéž promítají některá nová prováděcí opatření a pravidla zaměřená na posílení neutrality daně z přidané hodnoty.

Výpočet daně

Jednou ze změn je změna § 37 ZDPH, který stanoví postup při výpočtu DPH u dodání zboží a poskytnutí služby. Ustanovení § 37 umožňuje výpočet DPH ze základu daně bez daně anebo z celkové částky za zdanitelné plnění včetně daně. Právě ve výpočtu DPH z celkové částky včetně daně přinesla nová právní úprava změny.

Zatímco při dosavadním výpočtu plátce postupoval dle § 37 odst. 2 ZDPH tak, že z celkové částky vypočetl DPH pomocí koeficientů 21/121 = 0,1736, 15/115 = 0,1304 nebo 10/110 = 0,0909, podle nové právní úpravy se DPH vypočítá jako rozdíl mezi celkovou částkou včetně daně a podílem celkové částky včetně daně a koeficientu 1,21, 1,15 nebo 1,10 podle sazby daně.

Tento nový postup by měl eliminovat rozdíly, které dosud vznikaly při výpočtu daně ze základu bez daně a výpočtu daně z celkové částky pomocí dosavadních koeficientů.

Dle § 37 ZDPH se daň se vypočte jako:

 1. součin základu daně a sazby daně, nebo
 2. rozdíl mezi
  1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
  2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 (základní sazba), 1,15 (první snížená sazba) nebo 1,10 (druhá snížená sazba daně).
 • daň již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně
 • při platbách v hotovosti bude možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

Daňové doklady

V Ustanovení § 28 odst. 8 zákona o DPH je nově vymezeno, že plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění.

Za nezbytné úsilí lze považovat odeslání daňového dokladu například mailem, podáním na poště aj. Plátce již není odpovědný za to, že příjemce daňový doklad ve lhůtě 15 dnů také obdrží.