Zákonem č. 80/2019 Sb. se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie a naopak se z něj vypouští ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou. V zákoně o DPH dochází ke zpřesnění některých důležitých pojmů, jako je například ekonomická činnost, osoba povinná k dani či úplata s cílem vyjasnit a zpřehlednit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty. Do zákona o DPH se taktéž promítají některá nová prováděcí opatření a pravidla zaměřená na posílení neutrality daně z přidané hodnoty.

Od 1. 4. 2019 vstoupila v platnost novela zákona o DPH.

Zákonem č. 80/2019 Sb. se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie a naopak se z něj vypouští ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou. V zákoně o DPH dochází ke zpřesnění některých důležitých pojmů, jako je například ekonomická činnost, osoba povinná k dani či úplata s cílem vyjasnit a zpřehlednit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty. Do zákona o DPH se taktéž promítají některá nová prováděcí opatření a pravidla zaměřená na posílení neutrality daně z přidané hodnoty.

Výpočet daně

Jednou ze změn je změna § 37 ZDPH, který stanoví postup při výpočtu DPH u dodání zboží a poskytnutí služby. Ustanovení § 37 umožňuje výpočet DPH ze základu daně bez daně anebo z celkové částky za zdanitelné plnění včetně daně. Právě ve výpočtu DPH z celkové částky včetně daně přinesla nová právní úprava změny.

Zatímco při dosavadním výpočtu plátce postupoval dle § 37 odst. 2 ZDPH tak, že z celkové částky vypočetl DPH pomocí koeficientů 21/121 = 0,1736, 15/115 = 0,1304 nebo 10/110 = 0,0909, podle nové právní úpravy se DPH vypočítá jako rozdíl mezi celkovou částkou včetně daně a podílem celkové částky včetně daně a koeficientu 1,21, 1,15 nebo 1,10 podle sazby daně.

Tento nový postup by měl eliminovat rozdíly, které dosud vznikaly při výpočtu daně ze základu bez daně a výpočtu daně z celkové částky pomocí dosavadních koeficientů.

Dle § 37 ZDPH se daň se vypočte jako:

  1. součin základu daně a sazby daně, nebo
  2. rozdíl mezi
    1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
    2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 (základní sazba), 1,15 (první snížená sazba) nebo 1,10 (druhá snížená sazba daně).
  • daň již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně
  • při platbách v hotovosti bude možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

Daňové doklady

V Ustanovení § 28 odst. 8 zákona o DPH je nově vymezeno, že plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění.

Za nezbytné úsilí lze považovat odeslání daňového dokladu například mailem, podáním na poště aj. Plátce již není odpovědný za to, že příjemce daňový doklad ve lhůtě 15 dnů také obdrží.