Otázky a odpovědi

Mohu vás požádat o odklad daňového přiznání?

Ano, díky licenci daňového poradce můžeme podat daňové přiznání za Vás a tím odložit jeho podání o tři měsíce.

Pro jaké typy společností jsou vaše služby určeny?

Naše nabídka je skutečně rozsáhlá. Mezi našimi klienty jsou české pobočky nadnárodních korporací i jednotliví živnostníci. Poskytované služby jsou pochopitelně individuálně nastavené dle potřeb zákazníka, tomu odpovídají i služby poradenské a auditorské.

Při vedení účetnictvíí nám vyhotovíte také statistické výkazy?

Ano, součástí vedení účetnictví je i zpracování statistických výkazů vycházejících převážněš z hodnotových údajů účetnictví. Obdobně toto platí i pro statistické výkazy mzdové oblasti.

Naší mateřské společnosti předkládáme měsíčně (čtvrtletně) tzv."reporty" v předepsané struktuře v němčině (příp. v angličtině). Sestavíte nám tyto "reporty" z výsledků účetnictví v předepsané podobě a termínu?

Jako součást výsledků zpracování účetnictví jsou i "reporty" požadovvané většinou zahraničními mateřskými společnostmi. Běžně tyto výstupy předáváme klientům v jím požadovaném termínu a podobě,většinou v podobě tištěné i elektronické.

Může si firma u Vás zadat zpracování pouze mzdové evidence, když nemá zájem o zpracování účetnictví?

Zpracování personalistiky a mzdové agendy provádíme jako součást zpracování účetnictví i jako samostatnou zakázku pouze mzdové agendy.

Používáme homebanking. Můžeme platební příkazy z mezd dostávat v potřebné podobě pro použití k homebankingu?

Platební příkazy z mezd můžeme zpracovat i v elektronické podobě ve struktuře požadované jednotlivými bankami.

Může vaše společnost zajistit zpracování účetnictví, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu i audit u naší společnosti?

Naše společnost zajišťuje všechny uvedené služby. Pokud však zpracováváme účetnictví popřípadě roční daňové přiznání, tak u této společnosti nesmíme v souladu se zákonem o auditorech provádět audit roční účetní závěrky. V takovém případě ale můžeme zajistit zpracování auditu od auditora, se kterým spolupracujeme.

Do kdy je možné uplatnit daňovou ztrátu?

V daňovém přiznání za rok 2010 je možné naposledy uplatnit daňovou ztrátu z daňového přiznání za rok 2003 a za rok 2005. Daňovu ztrátu za rok 2004 bylo možné naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2009. Při uplatnění ztráty je však třeba posoudit, zda nedošlo od roku vykázání ztráty ke změně společníka, v tomto případě je možnost uplatnění ztráty omezená. Konkrétní omezení Vám rádi pomůžeme řešit.

Jak postupovat při vrácení daně z přidané hodnoty ze zahraničí?

Od roku 2010 je možné požádat o vrácení DPH, která byla uhrazena v rámci platby za zboží nebo služby v zahraničí, jen prostřednictví elektronické žádosti. Žádost musí být podána nejpozději do 30.9. následujícího roku. Konkrétní postup při podání žádosti je uveden na stránkách české daňové zprávy. Naše společnost zajišťuje na základě plné moci podávání těchto žádostí.

Jaké jsou změny v podávání souhrnného hlášení od roku 2010?

Od roku 2010 se souhrnné hlášení podává na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí pouze ve formě datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem. Souhrnné hlášení se podává měsíčně. Pouze pokud plátce má jen poskytování služby s místem plnění v jiném členském státě EU a je čtvrtletním plátcem DPH, pak podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. V případě, že takovýto plátce v průběhu čtvrtletí uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží do jiného čenského státu nebo dodání zboží kupujícímu ve zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, tak musí podat měsíčně souhrnné hlášení, i když je čtvrtletní plátce. Podrobnosti k této komplikovanější problematice Vám rádi sdělíme.